Kontaktinformation

Langstrup Vandværk                                                                                                        Administrator : Minor Eriksen. tlf 30280005 

Lønholtvej 11

3480 Fredensborg 

 tlf: 49 16 20 07 eller mail: vand@lvv.dk

  •                                                   

Klageadgang


Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100,- kr., som ikke tilbagebetales.
Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet.
Dette koster 400,- kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v.
for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom påwww.forbrug.dk.